Transportdata delen: wat levert het op?

Transportdata delen: iedereen is voor…maar wat levert het nou eigenlijk op? Argusi nam op verzoek van NLIP in het project ‘Primavera’ de proef op de som met een leverancier van Transport Management Systemen (TMS) en zijn klanten. Het resultaat: door te bundelen hebben deze klanten wèl genoeg volume om een trein door de kanaaltunnel te vullen. De TMS-leverancier heeft ‘bundelanalyse’ als dienst opgenomen in zijn vaste aanbod aan klanten.

Hieronder wordt het project uitgebreider besproken.

Context

We weten allemaal dat logistieke data delen belangrijk is en dat het ‘de toekomst heeft’. We verwachten ook allemaal dat het ons veel kan opleveren. Maar wat dan precies? En weegt dat op tegen de risico’s? NLIP heeft tot doel om data delen in de logistieke sector te faciliteren en te stimuleren en drempels voor partijen weg te nemen en daarmee bij te dragen aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek. NLIP verzocht daarom Argusi, een vooruitstrevende supply chain analyst op het gebied van netwerkontwerp en samenwerking, om met een concreet voorbeeld te laten zien welke winst partijen kunnen behalen, wanneer zij hun data met elkaar delen.

Het project transportdata delen

Een eerste inventarisatie liet zien, dat de kans op synergie sterk toeneemt naarmate de data rijker is (meer data-elementen). Het vinden van een partij met voldoende rijkdom aan data, die bereid was om dit experiment aan te gaan, was echter nog geen eenvoudige opgave. Uiteindelijk durfden een TMS-leverancier en een aantal van zijn klanten (transportbedrijven) het aan.
Analyse van de gedetailleerde data van de transportbedrijven gaf inzicht in het gezamenlijke aantal containers per lane. Het bleek dat wanneer de bedrijven hun vracht combineren, zij gebruik kunnen maken van het spoortraject door de kanaaltunnel, waar een aantal klanten dat individueel vanwege hun kleinere volumes niet kan. Ook het voor- en natraject kan op deze wijze maximaal via het spoor.

Wat is de winst?

De transportbedrijven maken nu gezamenlijk gebruik van het traject over het spoor. Dit levert hen efficiencywinst op en daarmee financieel voordeel, maar ook een lagere gezamenlijke emissie. Hiermee draagt het project rechtstreeks bij aan de doelstelling van de Topsector om CO2 uitstoot te reduceren. De TMS-leverancier heeft inmiddels de mogelijkheid voor synergie-analyse als extra dienst opgenomen in het standaard dienstenaanbod voor zijn klanten. Gebruikers kunnen in de webportal bundelanalyse aanvragen en krijgen een synergierapport waarin hun stromen virtueel gecombineerd zijn met andere geïnteresseerden. Het enthousiasme bij de TMS-leverancier over deze uitbreiding van zijn dienstenaanbod is groot en men gaat dit onderwerp zelfs actief promoten, onder andere door deelname aan een aantal Europese projecten op het gebied van samenwerking.

Verdere kansen?

Eén van de sleutels tot data delen en bundeling op grotere schaal ligt in verdere Europese samenwerking. Veel transporten die voor bundeling in aanmerking komen zijn immers internationaal. Door op Europees niveau in te steken, vergroten we de pool van bedrijven en voorkomen drempelwerking door afwijkende datastandaarden. Verregaande bundeling van transportstromen is geen utopie, het gaat echt gebeuren. We gaan toe naar een logistieke sector bestaande uit een netwerk van (regionale) specialisten, in tegenstelling tot de gangbare contracten tussen individuele verladers en dienstverleners. Want uiteindelijk is er maar weinig verschil tussen het versturen van een pakketje informatie over het internet en het versturen van een fysiek pakket van A naar B. Op het digitale internet wordt altijd en overal (impliciet) samengewerkt via vaststaande afgesproken protocollen. Op dit moment werken supply chain experts uit bedrijfsleven en wetenschap aan het ontwerpen van een ‘physical internet’, dat naar verwachting binnen 10 jaar de nieuwe standaard voor het verzenden van standaard pakketten, pallets en containers zal zijn. Ook het NLIP-project iSHARE ontwikkelt met haar afsprakenstelsel voor identificatie en autorisatie een belangrijke bouwsteen voor dit fysieke internet.

 

Bron: Topsector Logistiek; http://www.topsectorlogistiek.nl/transportdata-delen-wat-levert-het-op/X
X